Clay Haring
 KS 
Phone: 7852752900
Alternate Phone: 785-524-5240